Thủ tướng ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

Ngày 24/4/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 335/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm Trưởng Ban chỉ đạo. 

Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo là ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm có:

- Ông Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Ông Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an;

- Ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao;

- Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương;

- Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong hoạt động du lịch trên phạm vi cả nước. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển du lịch.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành và địa phương liên quan trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc các chương trình quốc gia, trọng điểm về phát triển du lịch theo đúng các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và quyết định, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể về phát triển du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Báo cáo với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội những vướng mắc liên quan đến chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương; Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch.

Về quyền hạn của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Về chế độ làm việc, Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 06 tháng một lần. Khi cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo triệu tập họp bất thường. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Xem văn bản

Theo Trung tâm Thông tin du lịch

Hotline 0915 085 530
Liên hệ qua Zalo
Messenger